top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

 

A.‘ALICI’;  işbu belgenin yayınlandığı bualinir.com internet sitesinin “ödeme sayfası”nda ad, soyad, adres, telefon, e-posta gibi kişisel bilgileri kendisi tarafından girilmiş olan özel veya tüzel kişi (sözleşmede bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır)

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır)

ADI/UNVANI: Long-Age Health Consulting Genel Sağlık Hizmetleri Medikal Eğitim Öğretim Gıda Organizasyon İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.

ADRES: Abdullah Cevdet Sokak No:39/10 Çankaya Ankara

E-POSTA: info@bualinir.com

TELEFON: 0312 442 5514

MERSİS NO: 0609042918800018

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: Satıcı ve Alıcı’yı,

SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcının, Satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

Mal/Hizmetin temel özellikleri, (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcıya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya belirtilen tarihe kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı siparişin verildiği Ödeme Sayfasında gösterilmiştir.

 

5.MALIN/HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcının Satıcıdan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcıya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcının sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

6. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcıya ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

 

7. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, bualinir.com websitesinde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcıya iade etmekle yükümlüdür.  Bu halde teslimat giderleri Alıcıya aittir. Eğer Alıcı mal veya hizmeti belirtilen sürede iade etmez ise, söz konusu ürün veya hizmet bedelini hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Satıcı banka hesaplarına havale edileceğini kabul ve taahhüt eder.
 

8. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile her türlü ayıptan arî olarak Alıcıya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu mal veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıyı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

9. CAYMA HAKKI

Alıcı, satın aldığı malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya aittir. Ancak alınan malın belirtilen süreler içinde iade edilmesinden önce Alıcının, info@bualinir.com adresine mal fatura numarası ve sipariş numarasını içeren bir e-posta atması gerekmektedir. Bu e-posta içinde malı neden iade etmek istediğinin kısaca açıklanması beklenmektedir. www.bualinir.com, bu e-postayı aldıktan sonra malın nereye ve nasıl iade edileceğini Alıcıya bildirecektir. Bu bilgilerin Alıcıya iletilmesi ile birlikte Alıcı iade etmek istediği malı orijinal ambalajına koyarak Satıcının anlaşmalı olduğu veya Alıcıya bildirdiği kargo firmalarına teslim edecektir. Alıcının, Satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malı iade etmesi durumunda, iade masrafları Alıcıya aittir. Ayrıca malın anlaşmasız taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Alıcı sorumludur.

Alıcı veya Alıcının belirlediği 3. kişiye teslim edilen malın faturası, iade edilen mal ile birlikte mutlaka geri gönderilmelidir. İade edilmek istenen malın faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

İade formu, İade edilecek malın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Alıcının cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcının ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcıya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

10. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallar, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde ALICI CAYMA HAKKINI KULLANAMAZ.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, takviye edici gıdalar, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. Malda ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve malın Alıcıya veya belirlediği 3. kişiye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde malın iadesi kabul edilmez.

 

11.  BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

Alıcının temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekildedir;

  • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

görevlidir.

10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir.

 

13. YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır. Alıcı tarafından satın alma işlemi öncesi elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

bottom of page